Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 27/2023/NQ-HĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---