LIÊN HỆ

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3812 110 - Fax: 0205 3812 498

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tiếp nhận thông tin phản ánh,

kiến nghị về lĩnh vực Nội vụ

Chánh Thanh tra Sở: 0915322861

Chánh Văn phòng Sở: 0919191628

sonoivu@langson.gov.vn