Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3812 110 - Fax: 0205 3812 498