Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Chiều ngày 30/5/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đối với Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Dự họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (theo Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 21/5/2024 của Giám đốc Sở Nội vụ); Thành viên Ban Quản lý đề tài; Thành viên tham gia nghiên cứu và thực hiện đề tài; Đại diện lãnh đạo và công chức các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Tại cuộc họp, nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Sau khi nghe báo cáo của nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá về: mức độ thực hiện các mục tiêu, nội dung, quy mô đã đề ra; giá trị khoa học và thực tiễn; kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng thời, đóng góp ý kiến về những tồn tại và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục.

Thạc sĩ Lăng Văn Thiết, Trưởng phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo, Ủy viên phản biện 1 Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá và tham gia ý kiến đối với nội dung đề tài

 

Cử nhân Lành Việt Trình, Phó Chánh Văn phòng Sở, Ủy viên phản biện 2 Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá và tham gia ý kiến đối với nội dung đề tài

 

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Phòng Thi đua, khen thưởng Ủy viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá và tham gia ý kiến đối với nội dung đề tài

 

Cử nhân Hoàng Lan Hương, Trưởng phòng Công chức, viên chức Ủy viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá và tham gia ý kiến đối với nội dung đề tài

 

Cử nhân Quách Văn Lý, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Ủy viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá và tham gia ý kiến đối với nội dung đề tài

 

Tiến sĩ Trần Văn Ba, Chánh Văn phòng Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá và tham gia ý kiến đối với nội dung đề tài

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài đã báo cáo, giải trình một số nội dung có liên quan.

Ông Hoàng Xuân Liêm, Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính, thành viên nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài phát biểu ý kiến

Căn cứ kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành đánh giá, kết quả 07/07 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đánh giá mức Đạt đối với Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Bà Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, cần rà soát lại toàn bộ các nội dung của đề tài trước khi trình Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xem xét đánh giá, nghiệm thu đề tài theo quy định.

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

TCBC&CCHC