Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 - 2030 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC), ngày 08/7/2024, Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC (theo Quyết định số 1385-QĐ/TU, ngày 25/9/2023), Chủ tịch UBND các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã cáo báo kết quả thực hiện, tiến độ, khó khăn, vướng mắc và phương hướng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025, kết quả cụ thể:

Trên cơ sở Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý về chủ trương và được Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương cho ý kiến (Phương án số 06/PA-UBND ngày 23/01/2024), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND các cấp về nội dung sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc 04 huyện Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình.

Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc tiến hành xây dựng dự thảo Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn. Trên cơ sở dự thảo Đề án được xây dựng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 12/4/2024 để tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND các cấp về nội dung nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường.

Đồng chí Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Trong đó, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc lớn nhất thuộc về các quy trình, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ về lập Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, Chương trình phát triển đô thị, Đề án phân loại đô thị thành phố Lạng Sơn mở rộng và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cở sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì nội dung thảo luận tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Duy Đông – Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quy hoạch, phân loại đô thị trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp nhấn mạnh, sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ chính trị lớn, cần sự vào cuộc của tất các các cấp, các ngành, quy trình thực hiện các bước cần tuân thủ tuyệt đối các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Đồng chí Chủ trì cuộc họp giao nhiệm vụ cho các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

(1) Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đô thị đối với thị trấn Thất Khê và thị trấn Hữu Lũng mở rộng (công nhận đô thị loại V) làm cơ sở đề hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã để gửi Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 20/7/2024.

(2) Tập trung, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ để hoàn thiện hồ sơ Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn trong thời gian sớm nhất, trong đó gồm các nhiệm vụ trọng tâm: Lập Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, Chương trình phát triển thành phố Lạng Sơn mở rộng, Đề án phân loại đô thị đối với thành phố Lạng Sơn mở rộng, Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường và trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường theo quy định./.

 

 

Lâm Thu Hà

PHÒNG XDCQ&CTTN