Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Bình Gia và Hữu Lũng

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐCCHC ngày 29/5/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra trực tiếp công tác cải cách hành chính tại huyện Chi Lăng (ngày 02/7/2024) và huyện Lộc Bình (ngày 04/7/2024). Đoàn đã kiểm tra trực tiếp bộ phận một cửa UBND cấp huyện và UBND 02 xã trên địa bàn mỗi huyện, qua đó chỉ ra những ưu điểm và tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Qua nghe báo cáo của UBND các huyện và ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện cần xác định công tác cải cách hành chính là công tác thường xuyên, phải được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và thực chất; ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của UBND các huyện, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa thực sự được quan tâm, cơ sở vật chất còn chưa bảo đảm, vẫn còn tình trạng thủ tục hành chính chậm hạn, tỷ lệ thanh toán trực tuyến còn chưa cao, vẫn còn cán bộ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn các huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác cải cách hành chính, chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất bộ phận một cửa cấp xã, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là công chức bộ phận một cửa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; bên cạnh đó cần quan tâm thực hiện hiệu quả, thực chất phong trào thi đua hiện đại hóa bộ phận một cửa, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện hiệu quả Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Đoàn kiểm tra tại huyện Chi Lăng ngày 02/7/2024

 

 

Đoàn kiểm tra tại huyện Lộc Bình ngày 04/7/2024

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐCCHC, 02 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cũng đã kiểm tra trực tiếp tại huyện Bình Gia ngày 01/7/2024 (do đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn); huyện Hữu Lũng ngày 03/7/2024 (do đồng chí Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn).

Đoàn kiểm tra tại huyện Bình Gia

 

Đoàn kiểm tra tại huyện Hữu Lũng

 

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

Phòng TCBC&CCHC