LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Hoàng Thị Hiền

2. Phó Giám đốc: Hoàng Anh Tuấn

3. Phó Giám đốc: Cao Minh Tuấn

4. Phó Giám đốc: Linh Văn Hùng

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ba

 

- Phó Chánh Văn phòng: Chu Viết Dũng

 

- Phó Chánh Văn phòng: Lành Việt Trình

 

2. Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính

- Trưởng phòng: Hoàng Xuân Liêm

 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hải Hoàng

 

3. Phòng Công chức, viên chức

- Trưởng phòng: Hoàng Lan Hương

 

- Phó Trưởng phòng: Vi Văn Hiếu

 

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

- Trưởng phòng: Quách Văn Lý

 

- Phó Trưởng phòng: Lương Ngọc Thịnh

 

5. Phòng Thi đua, khen thưởng

- Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hoài

 

6. Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo

- Trưởng phòng: Lăng Văn Thiết

 
- Phó Trưởng phòng: Vũ Thanh Thụy 

7. Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ

- Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: Đào Thị Lê Hồng

 

8. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Hoàng Thị Như Thảo

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ: TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

- Giám đốc: Mạc Thị Cúc

 

- Phó Giám đốc: Ong Thị An