Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP so với Nghị định số 162/2017/ NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 29/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là Nghị định số 95/2023/NĐ-CP) thay thế cho Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024 gồm 06 Chương, 33 Điều, tăng 08 điều và 07 biểu mẫu so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 08 nội dung được Luật Tín ngưỡng, tôn giáo giao và một số biện pháp thi hành quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP bên cạnh việc kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và tập trung sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số quy định chi tiết thi hành theo hướng cụ thể hơn, giúp cho quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thuận lợi hơn.

Các điều khoản bổ sung mới bao gồm: trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (tại Điều 7); trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (tại Điều 8); đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (tại Điều 12); phục hồi hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (tại Điều 13); đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo (tại Điều 16); phục hồi hoạt động đào tạo cho cơ sở đào tạo tôn giáo (tại Điều 17); tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo (tại Điều 26); hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ (tại Điều 27); điều khoản chuyển tiếp (tại Điều 30). Bổ sung khoản 4 Điều 3; điểm d khoản 4 Điều 15; điểm c, khoản 4 Điều 19; khoản 7, 8 Điều 25.

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi các điều, khoản giải thích các khái niệm về công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; quy định về việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ; tiếp nhận hồ sơ...

Những điểm mới trên sẽ góp phần hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian tới./.

Để xem toàn nội dung Nghị định số 95/2023/NĐ-CP. Vui lòng bấm vào đây