Nhảy đến nội dung

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 19 January 2018

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3812 110 - Fax: 0205 3812 498

 

 

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

- Họ và tên: Nguyễn Khắc Phương;

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Điện thoại cơ quan: 02053 814 981;

- Email: nkphuong@langson.gov.vn.