Nhảy đến nội dung
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 19 January 2018

LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Hoàng Thị Hiền

2. Phó Giám đốc: Đường Ngọc Xuyên

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ba

 

- Phó Chánh Văn phòng: Chu Viết Dũng

 

- Phó Chánh Văn phòng: Lành Việt Trình  

2. Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính

- Trưởng phòng: Hoàng Xuân Liêm

 

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Minh Tuyền

 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hải Hoàng  

3. Phòng Công chức, viên chức

- Trưởng phòng: Hoàng Lan Hương

 

- Phó Trưởng phòng: Vi Văn Hiếu

 

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

- Trưởng phòng: Quách Văn Lý

 

- Phó Trưởng phòng: Lương Ngọc Thịnh  

5. Phòng Thi đua, khen thưởng

- Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hoài

 

- Phó Trưởng phòng: Vũ Thanh Thụy

 

6. Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo

- Trưởng phòng: Lăng Văn Thiết

 

7. Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ

   
- Trưởng phòng: Hoàng Thị Luân  
- Phó Trưởng phòng: Đào Thị Lê Hồng  

8. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Hoàng Thị Như Thảo

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ: TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

- Giám đốc: Mạc Thị Cúc

 

- Phó Giám đốc: Ong Thị An