Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiếp tục triển khai công tác tu bổ tài liệu nền giấy

Thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Hằng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã kiểm tra, rà soát các phông tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử, thống kê số lượng những tài liệu có tình trạng vật lý kém để đưa ra bồi nền.

Năm 2021, sau khi lựa chọn, thống kê số lượng tài liệu có tình trạng vật lý kém bị hư hỏng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã xây dựng kế hoạch số 43/KH-TTLTLS ngày 27/4/2021 về việc bồi nền bằng phương pháp thủ công năm 2021. Theo đó, số tài liệu đưa ra bồi nền là 9.000 tờ thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1945 - 1954, đây là những tài liệu quý có tình trạng vật lý kém bị giòn, mủn, gẫy nát, bị axit ăn, bị mối ăn, giấy mỏng, ố bẩn, dính bết, rách, nấm mốc cần được bồi nền ngay để bảo tồn và phát huy giá trị của tài liệu, thời gian thực hiện bồi nền trong 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 7/2021). Phương pháp thực hiện là bồi nền bằng phương pháp thủ công theo định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.