Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Lạng Sơn”

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện các hạng mục công việc Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn” giai đoạn 2021 - 2023 (Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn). Ngày 27/8/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-SNV để tổ chức triển khai thực hiện việc ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn với mục tiêu: Tổ chức kiểm tra, đối soát kết quả chuyển vẽ, biên tập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Lạng Sơn đảm bảo chính xác, khách quan; Tiến hành ký xác nhận pháp lý để hoàn thiện các khâu, hạng mục công việc của dự án 513 tỉnh Lạng Sơn, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định cấp nhà nước phê duyệt, đưa sản phẩm dự án vào sử dụng và quản lý.

Để đảm bảo hiệu quả công tác ký xác nhận pháp lý, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã thực hiện kiểm tra, đối soát toàn bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở kết quả chuyển vẽ bộ hồ sơ gốc ngoại nghiệp do đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đối soát hồ sơ địa giới hành chính của UBND cấp huyện, cấp xã và kết quả kiểm tra của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công đã thực hiện biên tập, sửa chữa những nội dung chưa thống nhất, chính xác của hồ sơ địa giới hành chính các cấp để in nhân bản phục vụ ký xác nhận pháp lý. Đồng thời, Sở Nội vụ đã phối hợp với đơn vị thi công xây dựng lịch ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp và ban hành văn bản triển khai thực hiện đến 11 huyện, thành phố, thời gian tổ chức ký từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 16/10/2021.

Trong ba ngày từ 27/9/2021 đến hết ngày 29/9/2021, Sở Nội vụ đã phối hợp với đơn vị thi công hoàn thành việc tổ chức ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã tại huyện Đình Lập và huyện Tràng Định. Đối với các huyện, thành phố còn lại tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra.

Đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn Chủ tịch UBND cấp xã và Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã đối soát

bản đồ địa giới hành chính trước khi ký xác nhận pháp lý

 

Các xã thực hiện ký xác nhận pháp lý sau khi thực hiện đối soát hồ sơ,

bản đồ địa giới hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý

 

Tại các buổi ký xác nhận pháp lý đã đảm bảo đầy đủ về thành phần tham gia của cấp huyện, cấp xã. UBND các huyện đã phối hợp bố trí hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị ký xác nhận pháp lý đảm bảo phù hợp với yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc triển khai thực hiện ký xác nhận pháp lý cơ bản đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, đạt đủ 04 tính chất: đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất để trình Hội đồng thẩm định cấp nhà nước thẩm định, nghiệm thu theo quy định./.

 

 

 

Lâm Thu Hà

PHÒNG XDCQ&CTTN