Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng

Ngày 14/9/2022, tại UBND huyện Chi Lăng, Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị; công tác điều động, biệt phái, kỷ luật, nghỉ hưu, thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; tình hình hoạt động của thôn, tổ dân phố; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính.

Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng chủ trì buổi công bố Quyết định. Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, công chức phòng Nội vụ huyện Chi Lăng.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Sở Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt; yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn Thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, bà Hoàng Thị Như Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 214/QĐ-SNV ngày 29/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại UBND huyện Chi Lăng; phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra; thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

(Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Chi Lăng)

Đại diện UBND huyện Chi Lăng báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại UBND giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng tiếp thu các ý kiến của Đoàn Thanh tra,
thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra; đồng thời yêu cầu phòng Nội vụ huyện Chi Lăng có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn Thanh tra theo lịch làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn Thanh tra hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

THANH TRA SỞ