Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 11/5/2022, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị; điều động, biệt phái, kỷ luật, nghỉ hưu, thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức; bổ nhiệm ngạch đối với công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi công bố Quyết định. Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng sở, công chức bộ phận tổ chức cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Sở Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt; yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn Thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, bà Hoàng Thị Như Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 83/QĐ-SNV ngày 27/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra; thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.

(Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

 

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến của Đoàn Thanh tra,
thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra; đồng thời yêu cầu Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn Thanh tra theo lịch làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn Thanh tra hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

THANH TRA SỞ