Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội tại Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; ngày 25/8/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, do đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Hội. Tham gia đoàn kiểm tra tại Hội có đại diện lãnh đạo và công chức các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và công chức Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ. Dự làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện một số hội viên tiêu biểu của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các Sở, ngành đã kịp thời ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Hội trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021: mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của Hội và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao Ban lãnh đạo hội, cùng sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các hội viên, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng như: Hội đã hoạt động cơ bản theo đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ hội; phát huy vai trò trong việc đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, trẻ em mồ côi; trợ giúp, nâng cao chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật, trẻ em mồ côi; tích cực vận động thu hút mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ để người khuyết tật, trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hội năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động cũng chưa thực sự chi tiết, đầy đủ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cũng còn hạn chế chưa đạt mục tiêu đề ra; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao vẫn còn chưa đảm bảo tiến độ; Việc chấp hành chế độ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội cũng còn chưa đảm bảo theo Quy chế, Điều lệ hội; các biên bản, Nghị quyết cuộc họp chưa thực sự đầy đủ, chi tiết; công tác phát triển hội, kết nạp hội viên còn hạn chế, quy trình kết nạp hội viên chưa đảm bảo quy định tại Điều lệ hội; việc phát triển, vận động thành lập Hội cấp huyện, cấp xã còn chậm.

 

Đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác phối hợp của hội, nội dung báo cáo kết quả hoạt động đã thể hiện tương đối đầy đủ kết quả hoạt động của hội và cơ bản đã bám sát theo kế hoạch của UBND tỉnh; Hội cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, bố trí thành phần làm việc và phân công thành viên làm việc với đoàn kiểm tra đảm bảo theo quy định. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới Hội cần thực hiện tốt một số nội dung sau: (1) Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hội; đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ hội; phát huy vai trò trong việc đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật; (2) Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình công tác đã đề ra theo nhiệm kỳ, theo từng năm; phát huy vai trò của lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của hội; (3) Quan tâm công tác phát triển hội; kết nạp thêm các hội viên để đảm bảo các đối tượng chính sách có tổ chức, có môi trường hoạt động và được bảo vệ, chăm sóc; trong đó quan tâm phát triển các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã để hoạt động của hội đảm bảo thống nhất trong toàn tỉnh; (4) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thông tin cho hội viên, nhất là các thông tin liên quan đến quyền và lợi ích của hội viên và kiến thức về sản xuất, kinh doanh; tiếp tục mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm, nâng đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và người khuyết tật; (5) Chủ động phối việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của hội; phối hợp với Công an tỉnh trong việc tuyên truyền đến hội viên chấp hành tốt quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; (6) Tiếp tục thực hiện các giải pháp, biện pháp để vận động, quyên góp, huy động các nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ hội viên và người khuyết tật; chấp hành tốt quy định của pháp luật, Quy chế, Điều lệ hội.

Đối với những nội dung đề xuất, kiến nghị của Hội, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiếp thu để tổng hợp, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

 

 

Nông Văn Lâm

PHÒNG TCBC&CCHC