Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác cải cách hành chính tại huyện Bắc Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Sáng ngày 20/7/2022, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra đột xuất tại UBND xã Chiêu Vũ và UBND huyện Bắc Sơn.

(Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Bắc Sơn)

 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các nội dung về công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác điều hành, tuyên truyền, quán triệt về kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2022; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy chế, việc chấp hành nội quy, quy chế, thái độ giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc của đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC).

(Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Chiêu Vũ)

 

Qua kiểm tra cho thấy, UBND huyện Bắc Sơn đã chủ động ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyên truyền, quán triệt đội ngũ công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; chủ động ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cấp trên giao; tổ chức triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện như chủ động ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp trên về CCHC; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những nội dung chưa đạt điểm sau công bố chỉ số CCHC năm 2021; việc giải quyết TTHC cơ bản đảm bảo, không có phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về giải quyết TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đã đạt được, việc triển khai thực hiện các nội dung được kiểm tra tại UBND huyện Bắc Sơn, UBND xã Chiêu Vũ còn một số hạn chế như: Công tác triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện chưa quyết liệt; việc tự kiểm tra thực hiện, kỷ cương hành chính chưa được thường xuyên. Đối với công tác CCHC: UBND huyện Bắc Sơn chưa có những sáng kiến, giải pháp hiệu quả về CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích của huyện còn thấp; chưa có những giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ.

Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả UBND huyện đã đạt được, đồng thời đề nghị UBND huyện Bắc Sơn tiếp tục quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với triển khai kịp thời, sáng tạo để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2022; quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX và SIPAS; tiếp tục nghiên cứu và thực hiện sắp xếp về bộ máy, công tác cán bộ, biên chế của UBND huyện; tăng cường triển khai  các nội dung công tác CCHC đảm bảo hiệu quả, thực chất tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước./.

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

THANH TRA SỞ