Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2020

        Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Sáng ngày 29/9/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2020 tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

(Khung cảnh Hội nghị)

 

        Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh (tập trung vào những văn bản mới ban hành, có hiệu lực, những nội dung, văn bản đang nhận được nhiều quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương) cũng như tình hình thực tiễn thực hiện các văn bản tại địa phương, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ:

        - Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; triển khai một số nội dung liên quan đến xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức tỉnh Lạng Sơn, do ông Hoàng Xuân Liêm, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính triển khai;

        - Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, do bà Hoàng Thị Như Thảo, Trưởng phòng Công chức, viên chức triển khai;

        - Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, do ông Quách Văn Lý, Chánh Thanh tra Sở triển khai;

        - Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do bà Hoàng Lan Hương, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên triển khai;

        - Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ và một số quy định, quy chế nội bộ cơ quan, do ông Trần Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Sở triển khai.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự quan tâm, triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các nội dung đã được triển khai, phổ biến tại Hội nghị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, đúng quy định của pháp luật.