Skip to main content
Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

           Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Tin trong tỉnh

Tập huấn công tác bồi nền tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

         Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  năm 2020; Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Nội vụ và Chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Subscribe to Tin trong tỉnh