Skip to main content
Tin trong tỉnh

Hội nghị phân tích các Chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 26/5/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phân tích kết quả công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn.

Subscribe to Tin trong tỉnh