Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 19 January 2018

LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Hoàng Thị Hiền

Phòng làm việc: 208

Số điện thoại: 0205 3788 886

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Phương

Phòng làm việc: 202

Số điện thoại: 0205 3814 981

3. Phó Giám đốc: Hoàng Thị Luân

Phòng làm việc: 311

Số điện thoại: 0205 3811 843

4. Phó Giám đốc: Đường Ngọc Xuyên

Phòng làm việc: 205

Số điện thoại cơ quan: 0205 3789 886

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ba

Điện thoại: 0205 3811 356

- Phó Chánh Văn phòng: Chu Viết Dũng

Điện thoại: 0205 3813 084

2. Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính

- Trưởng phòng: Hoàng Xuân Liêm

Điện thoại: 0205 3812 623

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Minh Tuyền

Điện thoại: 0205 3812 713

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hải Hoàng Điện thoại: 0205 3812 879

3. Phòng Công chức, viên chức

- Trưởng phòng: Hoàng Lan Hương

Điện thoại: 0205 3789 669

- Phó Trưởng phòng: Vi Văn Hiếu

Điện thoại: 0205 3814 676

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

- Trưởng phòng: Quách Văn Lý

Điện thoại: 0205 3812 508

- Phó Trưởng phòng: Lương Ngọc Thịnh Điện thoại: 0205 3789 988

5. Phòng Thi đua, khen thưởng

- Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hoài

Điện thoại: 0205 3814 681

- Phó Trưởng phòng: Vũ Thanh Thụy

Điện thoại: 0205 3870 886

6. Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo

- Trưởng phòng: Lăng Văn Thiết

Điện thoại: 0205 3814 972

7. Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ

- Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Đào Thị Lê Hồng

Điện thoại: 0205 3812 268

8. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Hoàng Thị Như Thảo

Điện thoại: 0205 3812 005

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ: TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

- Giám đốc: Mạc Thị Cúc

Điện thoại: 0205 3813 340

- Phó Giám đốc: Ong Thị An Điện thoại: 0205 3816 468