Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 19 January 2018

LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Hoàng Thị Hiền

Phòng làm việc: 208

Số điện thoại: 0205 3788 886

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Phương

Phòng làm việc: 202

Số điện thoại: 0205 3814 981

3. Phó Giám đốc: Hoàng Thị Luân

Phòng làm việc: 311

Số điện thoại: 0205 3811 843

4. Phó Giám đốc: Đường Ngọc Xuyên

Phòng làm việc: 205

Số điện thoại cơ quan: 0205 3789 886

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ba

Điện thoại: 0205 3811 356

- Phó Chánh Văn phòng: Chu Viết Dũng

Điện thoại: 0205 3813 084

- Phó Chánh Văn phòng: Đào Thị Lê Hồng

Điện thoại: 0205 3810 228

2. Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính

- Trưởng phòng: Hoàng Xuân Liêm

Điện thoại: 0205 3812 623

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Minh Tuyền

Điện thoại: 0205 3812 713

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hải Hoàng Điện thoại: 0205 3812 879

3. Phòng Công chức, viên chức

- Trưởng phòng: Hoàng Lan Hương

Điện thoại: 0205 3789 669

- Phó Trưởng phòng: Vi Văn Hiếu

Điện thoại: 0205 3814 676

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

- Trưởng phòng: Quách Văn Lý

Điện thoại: 0205 3812 508

- Phó Trưởng phòng: Lương Ngọc Thịnh Điện thoại: 0205 3789 988

5. Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo

- Trưởng phòng: Lăng Văn Thiết

Điện thoại: 0205 3814 972

6. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Hoàng Thị Như Thảo

Điện thoại: 0205 3812 005

 

CƠ QUAN TRỰC THUỘC SỞ: BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

- Trưởng Ban: Nguyễn Thu Hoài

Điện thoại: 0205 3814 681

- Phó Trưởng Ban: Vũ Thanh Thụy

Điện thoại: 0205 3870 886

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ: TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

- Giám đốc: Mạc Thị Cúc

Điện thoại: 0205 3813 340

- Phó Giám đốc: Ong Thị An Điện thoại: 0205 3816 468