Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Submitted by on 10 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1131/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
T6_Danhsach PheduyetthituyenCC_2021.pdf 795.78 KB