Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Ngoại vụ

Ngày 31/10/2023, tại Sở Ngoại vụ, Đoàn Thanh tra 30 đã thực hiện công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về việc thực hiện hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Ngoại vụ.

Bà Hoàng Thị Như Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì buổi công bố Quyết định. Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra 30; lãnh đạo Văn phòng sở và lãnh đạo Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Như Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 297/QĐ-SNV ngày 14/12/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nội vụ; Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 16/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Ngoại vụ và yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã ban hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

(Bà Hoàng Thị Như Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phát biểu )

 

Thay mặt Đoàn Thanh tra, bà Vi Thị Kim Cúc, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 16/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Ngoại vụ; phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc, kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra.

(Bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ  phát biểu)

 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp thu các ý kiến của Đoàn Thanh tra, thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra; đồng thời yêu cầu Văn phòng sở, công chức có liên quan đến nội dung được thanh tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn Thanh tra, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

 

 

Vi Thị Kim Cúc

THANH TRA SỞ