Sáng ngày 29/4/2022, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Hải Đăng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí Giám sát viên cấp tỉnh, Quản trị hệ thống cấp tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, các đồng chí Tổ Trưởng, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và đại diện các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

(Đại biểu tham dự Hội nghị)

 

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với chu kỳ 05 năm một lần, được tiến hành trên quy mô lớn với phạm vi toàn quốc, nội dung phức tạp, liên quan đến các loại đơn vị điều tra gồm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Cuộc Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa bàn trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, mặt khác cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành đồng thời với các hoạt động quan trọng khác của tỉnh như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khắc phục những khó khăn, hạn chế, tồn tại, đến nay công tác thu thập thông tin, nghiệm thu giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với Ban Chỉ đạo tỉnh đã được hoàn thành, công tác kiểm tra và hoàn thiện dữ liệu đang tiếp tục được Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp thực hiện.

(Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 

Cuộc Tổng Điều tra kinh tế sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ, giúp nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác tham mưu chiến lược của các cấp, các ngành, giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương để từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác, nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua. Kết quả của cuộc Tổng điều tra kinh tế cũng sẽ là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính, kết quả thu chi của các cơ sở hành chính, nhằm đáp ứng các mục đích: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính...). Bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP, và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương, cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Hải Đăng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 14 người, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 22 người, Ban Chỉ đạo cấp huyện gồm tổng số 120 người, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện gồm tổng số 141 người, tổng số người tham gia Ban Chỉ đạo cấp xã là 754 người (có 135/ 200 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã), có tổng số 357 người được tuyển chọn làm Điều tra viên. Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành thu thập thông tin của: 2.685/2.687 doanh nghiệp, đạt 99,93%; 787/819 đơn vị sự nghiệp, đạt 97,64%; 91/93 đơn vị hiệp hội, đạt 97,85%; 30.583/31.907 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được thu thập thông tin, đạt 95,85% (có 1.324 cơ sở hiện đã ngừng kinh doanh hoặc không còn tại địa phương hoặc không thể liên lạc được, tương đương 4,15% tổng số cơ sở khi lập bản kê); 94/94 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 100%. Từ ngày 20/10 - 31/10/2021, Đoàn nghiệm thu cấp tỉnh đã hoàn thành 100% công tác nghiệm thu và bàn giao tài liệu đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện. Từ ngày 08/11 - 30/11/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao tài liệu với Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn. Kết quả đánh giá mức hoàn thành chung: Đạt loại khá.