Ngày 11/01/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu các huyện, thành phố trực thuộc các tỉnh.

Tại điểm cầu Trung ương (trụ sở Tổng Cục Thống kê): Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương; dự Hội nghị có: đại diện thành viên Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở hành chính Trung ương; đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Bộ Công an; đại diện Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính cấp tỉnh (Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ là Phó trưởng Ban của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 phụ trách cuộc Điều tra cơ sở hành chính tại một số địa phương; các thành phần liên quan khác.

(Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương)

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn (trụ sở Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn): Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; tham dự Hội nghị có: đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng chí Hoàng Hải Đăng, Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh, Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và đại diện UBND và Chi cục Thống kê, phòng Nội vụ các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn; dự Hội nghị có các đồng chí tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và các thành phần liên quan khác.

 

(Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh cuộc Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình Điều tra thống kê quốc gia, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Cuộc Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương. Đến nay, công tác thu thập thông tin đã được hoàn thành, công tác kiểm tra và hoàn thiện dữ liệu đang tiếp tục được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các cấp thực hiện.

(Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê trình bày Báo cáo tổng kết Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính; đồng chí Nguyễn Trung Tiến phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê trình bày Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế các khối do Tổng cục Thống kê thực hiện (doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội, cá thể, tôn giáo). Theo đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 04 nhóm đơn vị điều tra, gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã trưng tập khoảng 52.300 Điều tra viên (gồm: 7.424 Điều tra viên hỗ trợ thực hiện phiếu doanh nghiệp, hợp tác xã; 2.282 Điều tra viên hỗ trợ thực hiện phiếu sự nghiệp, hiệp hội; 45.544 Điều tra viên thực hiện phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo), 4.333 giám sát viên và 67.574 thành viên Ban Chỉ đạo các cấp. Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã hoàn thành thu thập thông tin của: 889.453/898.787 doanh nghiệp (đạt 99,0% - Trong đó số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là 683.590, số hợp tác xã là 15.284), 52.569/52.714 đơn vị sự nghiệp (bao gồm 1.840 đơn vị sự nghiệp trung ương và 50.729 đơn vị sự nghiệp địa phương, đạt 99,7%), 6.444/6.534 đơn vị hiệp hội (đạt 98,8%). Cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 là một trong ba cuộc Tổng điều tra lớn do Ngành Thống kê thực hiện với mục tiêu phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các Bộ, ngành và địa phương, giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương nói riêng. Từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển, xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác, nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương trình bày báo cáo kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính do Bộ Nội vụ thực hiện. Theo đó, để phục vụ công tác Điều tra cơ sở hành chính đã có 772 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập chung về Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (trong đó, có 63 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 709 Ban Chỉ đạo cấp huyện), trưng tập đội ngũ Quản trị hệ thống, Giám sát viên các cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện) phục vụ công tác tổ chức, triển khai Điều tra cơ sở hành chính. Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã được thực hiện thuận lợi, thông suốt và đã hoàn thành thu thập thông tin của 32.304 cơ sở hành chính (đạt 99,99%), công tác nghiệm thu, làm sạch, xử lý dữ liệu được thực hiện nghiêm thúc, công tác bàn giao dữ liệu được thực hiện đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và thành công của cuộc Điều tra. Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính, kết quả thu chi của cơ sở hành chính trên cả nước nhằm: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương và thu thập một số thông tin chuyên đề phục vụ tổng kết, đánh giá một số Đề án, Nghị quyết lớn.

Hội nghị đã được nghe 02 tham luận trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021: đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tham luận về sử dụng kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tham luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh về mục đích và cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cuộc Điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, lần đầu tiên Bộ Nội vụ triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Tổng Cục Thống kê, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra. Dữ liệu của cuộc Điều tra sẽ giúp cơ cấu lại các cơ quan, tiên lượng, đánh giá các tiêu chí, đặc biệt là nguồn nhân lực. Công tác tổ chức, triển khai gặp nhiều khó khăn và tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành cuộc Điều tra theo Phương án đã đề ra, tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành, cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã cơ bản được hoàn thành. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương cần rút kinh nghiệm một số nội dung sau: Chú trọng công tác ban hành, quán triệt, triển khai và thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, linh hoạt dựa vào tình hình thực tế trong quá trình triển khai; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo về chất lượng và tiến độ; kịp thời có những chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong suốt quá trình triển khai thu thập thông tin; chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn; đẩy mạnh và coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập số liệu và tổng hợp, phân tích kết quả điều tra.