Chiều ngày 07/01/2022, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở dự và chủ trì hội nghị; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; đại diện các đoàn viên công đoàn của 05/05 tổ công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, thay mặt cho Lãnh đạo Sở đã báo cáo tóm tắt Kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua của công đoàn cơ quan năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã được nghe và nghiên cứu các báo cáo về hoạt động công tác của Ban Thanh tra nhân dân; Công khai tài chính năm 2021 của cơ quan Sở; Công khai tài chính năm 2021 của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ. Các tổ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động đã phát biểu tham luận, thảo luận về các nội dung có liên quan đến công tác chuyên môn, các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ;

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo tóm tắt Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

Đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ báo cáo tổng kết phong trào thi đua của công đoàn cơ quan năm 2021