Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-SNV ngày 03/11/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại huyện Lộc Bình; ngày 16/11/2021, Đoàn Thanh tra do đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Lộc Bình.  

Nội dung thanh tra theo Quyết định số 273/QĐ-SNV ngày 03/11/2021 gồm: Công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị; công tác điều động, biệt phái, kỷ luật, nghỉ hưu và nghỉ chế độ đối với công chức, viên chức; thực hiện ký hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng, đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng; tình hình hoạt động của thôn, tổ dân phố; thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; công tác cải cách hành chính. Giai đoạn thanh tra: từ 01/01/2019 đến 31/10/2021.

(Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Lộc Bình)

 

Sau khi công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp các nội dung về công tác cải cách hành chính tại UBND thị trấn Lộc Bình. Các nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm: kiểm tra hoạt động hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; việc cập nhật hồ sơ TTHC vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử; kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên - môi trường, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, lĩnh vực tư pháp hộ tịch, lĩnh vực xây dựng; việc niêm yết TTHC; việc kiện toàn, bố trí, trang bị cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.