Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; ngày 25/8/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, do đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Hội. Tham gia đoàn kiểm tra tại Hội có đại diện lãnh đạo và công chức các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và công chức Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ. Dự làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện một số hội viên tiêu biểu của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các Sở, ngành đã kịp thời ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Hội trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021: mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của Hội và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao Ban lãnh đạo hội, cùng sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các hội viên, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng như: Hội đã hoạt động cơ bản theo đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ hội; phát huy vai trò trong việc đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên, hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, trẻ em mồ côi; trợ giúp, nâng cao chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật, trẻ em mồ côi; tích cực vận động thu hút mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ để người khuyết tật, trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hội năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động cũng chưa thực sự chi tiết, đầy đủ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cũng còn hạn chế chưa đạt mục tiêu đề ra; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao vẫn còn chưa đảm bảo tiến độ; Việc chấp hành chế độ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội cũng còn chưa đảm bảo theo Quy chế, Điều lệ hội; các biên bản, Nghị quyết cuộc họp chưa thực sự đầy đủ, chi tiết; công tác phát triển hội, kết nạp hội viên còn hạn chế, quy trình kết nạp hội viên chưa đảm bảo quy định tại Điều lệ hội; việc phát triển, vận động thành lập Hội cấp huyện, cấp xã còn chậm.