Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 24/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 113/KH-SNV ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ về thu thập tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Trong hai ngày 13 và 14/7/2021, Sở Nội vụ đã thực hiện khảo sát nội dung thành phần tài liệu giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 tại UBND huyện Cao Lộc và UBND huyện Chi Lăng.

Đoàn khảo sát của Sở Nội vụ do bà Mạc Thị Cúc, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có Lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ phụ trách Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và các viên chức thuộc Trung tâm Lưu trữ. Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát có Trưởng phòng Nội vụ các huyện Cao Lộc và Chi Lăng, chuyên viên phòng Nội vụ được giao phụ trách Quản lý nhà nước về VTLT trên địa bàn huyện và đại diện các phòng có tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2021 cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã được nghe Phòng Nội vụ các huyện báo cáo về khối lượng, thành phần hồ sơ tài liệu kèm theo Danh mục công cụ tra cứu của khối lượng hồ sơ tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện đã báo cáo về cơ sở vật chất, xử lý mối mọt bảo quản an toàn tài liệu cũng như khó khăn về kinh phí dành cho công tác chỉnh lý và bảo quản tài liệu; đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chỉnh lý tài liệu, khai thác sử dụng tài liệu.

Đoàn khảo sát của Sở Nội vụ đã đi khảo sát thực tế tại kho lưu trữ của Văn phòng  HĐND - UBND huyện, kiểm tra xác xuất một số hồ sơ đã chỉnh lý hoàn chỉnh thuộc các Phông Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, thuộc các lĩnh vực: Tổng hợp; Kinh tế; Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản - Thủy lợi - Chăn nuôi, Thú y - Bảo vệ thực vật; Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp; Giao thông Vận tải; Xây dựng - Quản lý -  Phát triển đô thị; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao; Y tế - Xã hội; Khoa học công nghệ và Tài nguyên môi trường; Quốc phòng - An ninh - Trật tự - An toàn xã hội; Dân tộc và Tôn giáo; Thi hành pháp luật; Xây dựng chính quyền và Quản lý địa giới hành chính; Tài liệu của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể cấp huyện.

Một số hình ảnh của buổi làm việc: