Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1292/QĐ-UBND 16-08-2023 Phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
999/SNV-CCVC 04-07-2023 Về việc thực hiện quy trình TTHC đối với Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức
846/SNV-VP 12-06-2023 Về việc cung cấp danh mục, nội dung các thủ tục hành chính phục vụ niêm yết công khai
876/QĐ-UBND 07-06-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
63/QĐ-SNV 31-03-2023 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1389/SNV-VP 03-11-2021 Về việc niêm yết công khai danh mục, nội dung các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế
1923/QĐ-UBND 27-09-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1794/QĐ-UBND 08-09-2021 Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực TCHC, ĐVSNCL, TCPCP, CC, VC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
142/SNV-VP 05-02-2021 Về việc cung cấp danh mục, nội dung các thủ tục hành chính phục vụ niêm yết công khai
2356/QĐ-UBND 13-11-2020 Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
263/TB-SNV 30-10-2020 Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
1881/QĐ-UBND 24-09-2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng
672/QĐ-UBND 21-04-2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chính quyền địa phương, lĩnh vực công chức, viên chức, lĩnh vực văn thư – lưu trữ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa...
1645/QĐ-UBND 27-08-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
761/QĐ-UBND 23-04-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
201/TB-SNV 31-07-2017 Thông báo số 201/TB-SNV ngày 31/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
901/QĐ-UBND 06-06-2016 Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
903/QĐ-UBND 06-06-2016 Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành p
745/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
743/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Xây dựng chính quyền; Văn thư - Lưu trữ; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
744/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1822/QĐ-UBND 07-10-2015 Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
1823/QĐ-UBND 07-10-2015 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa
1821/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 07-10-2015 Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
306/QĐ-UBND 17-03-2014 Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đã được công bố tại Quyết định số 181
1816/QĐ-UBND 23-09-2009 Quyết định 1816/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn