Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
337/QĐ-SNV 10-12-2023 Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Xây dựng phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
324/QĐ-SNV 28-11-2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước giao bổ sung năm 2023 kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 Chính phủ và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ
301/QĐ-SNV 15-11-2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước giao bổ sung năm 2023
293/QĐ-SNV 13-11-2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Triển khai phần mềm phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
281/QĐ-SNV 03-11-2023 Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật E-HSĐXKT Gói thầu số 05: Triển khai phần mềm phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp
255/QĐ-SNV 17-10-2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (vòng 1)
256/QĐ-SNV 17-10-2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 3: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2023
253/QĐ-SNV 16-10-2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Tổ chức xây dựng đề thi, đáp án, chấm thi và phối hợp tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
217/TB-SNV 12-10-2023 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2023
249/QĐ-SNV 12-10-2023 Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổ chức xây dựng đề thi, đáp án, chấm thi và phối hợp tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
242/QĐ-SNV 04-10-2023 Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Triển khai phần mềm phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Chỉ số SIPAS)
239/QĐ-SNV 28-09-2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức Đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn đi bồi dưỡng kiến thức về phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc
235/QĐ-SNV 27-09-2023 Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: “Gói thầu số 3: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2023”
228/QĐ-SNV 26-09-2023 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Triển khai phần mềm phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
227/QĐ-SNV 25-09-2023 Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán: Tổ chức Đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn đi bồi dưỡng kiến thức về phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc
204/TB-SNV 22-09-2023 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức về Phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc
201/QĐ-SNV 07-09-2023 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn cơ sở đào tạo cung cấp dịch vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Quản lý kinh tế đối với lãnh đạo cấp xã năm 2023
184/TB-SNV 29-08-2023 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mở lớp bồi dưỡng Quản lý kinh tế đối với cán bộ cấp xã
190/QĐ-SNV 25-08-2023 Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ: Tổ chức khóa bồi dưỡng quản lý kinh tế đối với cán bộ cấp xã năm 2023
183/QĐ-SNV 17-08-2023 Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư “Dự án triển khai phần mềm phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN...
119/TB-SNV 08-06-2023 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ biên soạn tài liệu các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Lạng Sơn năm 2023
118/TB-SNV 08-06-2023 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023
117/TB-SNV 07-06-2023 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mở lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ năm 2023 trên Nền tảng số
102/QĐ-SNV 26-05-2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước giao bổ sung năm 2023
172/TB-SNV 19-08-2022 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay (lớp t
166/TB-SNV 15-08-2022 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay (lớp t
135/TB-SNV 28-06-2022 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức công tác tín ngưỡng - tôn giáo, công tác thanh niên năm 2022 (lớp thứ hai)
129/TB-SNV 17-06-2022 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức công tác tín ngưỡng - tôn giáo, công tác thanh niên năm 2022 (lớp thứ nhất)