Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
13-07-2021 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 15/7/2021)
66/HD-SNV 26-03-2021 Hướng dẫn một số các biểu mẫu, cơ sở vật chất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
11/TB-UBBC 19-02-2021 Thông báo về thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/HD-MTTQ-BTT 18-02-2021 Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
02-HD/BTCTU 05-02-2021 Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/GM-UBBC 02-02-2021 Giấy mời dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
36-HD/BTCTW 20-01-2021 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
169-HD/BTGTW 20-01-2021 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
42/KH-HĐBCQG 19-01-2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
30/VPHĐBCQG-TT 19-01-2021 Về việc thông báo danh mục tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bầu cử
13/TT-MTTQ-BTT 19-01-2021 Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
41/NQ-HĐBCQG 18-01-2021 Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
27/VPHĐBCQG-TT 18-01-2021 Về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử
26/VPHĐBCQG-TT 18-01-2021 Về việc hướng dẫn các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15-01-2021 Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
02/CT-TTg 14-01-2021 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1187/NQ-UBTVQH14 11-01-2021 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1186/2021/UBTVQH14 11-01-2021 Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung
01/2021/TT-BNV 11-01-2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1185/NQ-UBTVQH14 11-01-2021 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
13-HD/UBKTTW 02-12-2020 Về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
4711/KH-BTTTT 26-11-2020 Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
102/2020/TT-BTC 23-11-2020 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
133/2020/QH14 17-11-2020 Nghị quyết của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
10/VPHĐBCQG-TT 05-11-2020 Về việc thông báo địa chỉ và số điện thoại, FAX, Email liên hệ công tác
05/NQ-HĐBCQG 16-09-2020 Phân công thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia
45-CT/TW 20-06-2020 Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026