Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
21/2023/QĐ-UBND 01-11-2023 Bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/2023/QĐ-UBND 11-10-2023 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/2023/QĐ-UBND 06-10-2023 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/2023/QĐ-UBND 12-09-2023 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/2023/NQ-HĐND 14-07-2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
04/2023/NQ-HĐND 14-07-2023 Ban hành Quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi từ trần
11/2023/QĐ-UBND 07-06-2023 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
29/2023/NĐ-CP 03-06-2023 Nghị định của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế
1965/BNV-PC 27-04-2023 Về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ
27/2022/QĐ-UBND 14-10-2022 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
938/UBND-THNC 10-08-2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần
15/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 Quy định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn
14/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 Ban hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần
06/2022/QH15 15-06-2022 Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 15/6/2022