Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1580/SNV-VTLT 10-10-2023 Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)
1400/SNV-VTLT 08-09-2023 Về việc triển khai Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử của Bộ Nội vụ
121/QĐ-SNV 20-06-2023 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
13-04-2023 Các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
1131/SNV-VP 24-08-2022 Về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản Mật
1001/SNV-VP 03-08-2022 Về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản Mật
634/SNV-VP 27-05-2022 Về việc thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh
349/SNV-VP 01-04-2022 Về việc thống nhất đầu mối thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
21-03-2022 Tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
40/TB-SNV 16-02-2022 Thông báo về việc giới thiệu các Phông tài liệu Lưu trữ lịch sử năm 2022
1653/SNV-VP 22-12-2021 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
1450/SNV-VP 16-11-2021 Về việc triển khai Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
461/SNV-VP 29-04-2021 Về việc đăng ký kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ
1508/SNV-VP 14-12-2020 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
248/TB-SNV 06-10-2020 Thông báo về việc giới thiệu các Phông tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
47/QĐ-TTLTLS 18-09-2020 Ban hành Nội quy khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
536/SNV-VP 05-05-2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày16/4/2020 của Bộ Nội vụ
329/SNV-CCVTLT 24-03-2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
1322 /SNV-CCVTLT 18-12-2019 Thông báo về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
1124/SNV-CCVTLT 29-10-2019 Công văn về việc các cơ quan, tổ chức là đầu mối thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ
215/HD-SNV 15-10-2019 Hướng dẫn Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể; chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản doanh nghiệp nhà nước
217/SNV-CCVTLT 08-03-2019 Về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” giai đoạn 2011-2018
1376/SNV-CCVTLT 24-12-2018 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018
161/HD-SNV 06-07-2018 Hướng dẫn về việc xác định thành phần, khối lượng tài liệu; thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và nghiệm thu nghiệp vụ trong việc chỉnh lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan
102/HD-SNV 10-05-2018 Hướng dẫn lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
86/HD-SNV 24-04-2018 Hướng dẫn Về việc hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan