Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
262/HD-SNV 04-12-2023 Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2023
1937/SNV-CCVC 04-12-2023 Về việc thống nhất một số nội dung đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
1921/SNV-CCVC 30-11-2023 Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
1658/SNV-CCVC 23-10-2023 Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
204/TB-SNV 22-09-2023 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức về Phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc
1164/UBND-NC 28-08-2023 Về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
65/TB-HĐKTSH 22-08-2023 Thông báo kết quả điểm sát hạch các trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm công chức
64/GM-HĐKTSH 21-08-2023 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2, năm 2023)
1300/QĐ-UBND 17-08-2023 Về hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
1209/SNV-CCVC 07-08-2023 Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ
1149/SNV-CCVC 28-07-2023 Về việc đôn đốc thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
1106/SNV-CCVC 21-07-2023 Về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyển đơn vị công tác
1037/SNV-CCVC 10-07-2023 Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Nội vụ năm 2023
999/SNV-CCVC 04-07-2023 Về việc thực hiện quy trình TTHC đối với Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức
946/SNV-CCVC 23-06-2023 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
127/TB-SNV 21-06-2023 Thông báo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh đợt 1 năm 2023
792/SNV-CCVC 31-05-2023 Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ năm 2023 trên Nền tảng số
769/SNV-CCVC 29-05-2023 Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức sở, ban ngành tỉnh
766/SNV-CCVC 28-05-2023 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023
715/SNV-CCVC 22-05-2023 Về việc miễn tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức được tuyển dụng đã có thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
710/SNV-CCVC 20-05-2023 Về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập
711/SNV-CCVC 20-05-2023 Về việc thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với viên chức
32/GM-HĐKTSH 24-04-2023 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (đợt 1, năm 2023)
11/TB-HĐXTH 31-01-2023 Thông báo kết quả xét và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
91/SNV-CCVC 18-01-2023 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
07/TB-HĐXTH 16-01-2023 Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
59/SNV-CCVC 12-01-2023 Về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023
121/TB-HĐXTH 15-12-2022 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ và thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
1624/SNV-CCVC 25-11-2022 Về việc thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2022
1613/SNV-CCVC 24-11-2022 Về việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
1371/SNV-CCVC 12-10-2022 Về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
1309/SNV-CCVC 30-09-2022 Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023
96/GM-HĐKTSH 13-09-2022 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
1199/SNV-CCVC 09-09-2022 Về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2023 theo Kết luận số 39-KL/TW
1200/SNV-CCVC 09-09-2022 Về việc đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
1121/SNV-CCVC 23-08-2022 Về việc tổng hợp kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu
346/SNV-CCVC 01-04-2022 Về việc bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2022
328/SNV-CCVC 25-03-2022 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
34/GM-HĐKTSH 21-03-2022 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
145/SNV-CCVC 14-02-2022 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
06/TB-HĐTNN,TH 29-01-2022 Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên năm 2021
02/TB-HĐTNN,TH 05-01-2022 Thông báo kết quả điểm thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
157/TB-HĐTNN,TH 16-12-2021 Thông báo về số báo danh; phòng thi chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
155/TB-HĐTNN,TH 14-12-2021 Kết quả điểm thi kiến thức chung, ngoại ngữ; triệu tập thí sinh thi viết chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
151/TB-HĐTNN,TH 08-12-2021 Thông báo về số báo danh; ca thi kiến thức chung, ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
147/TB-HĐTNN,TH 06-12-2021 Thông báo về chỉ tiêu thi nâng ngạch chuyên viên chính; xét nghiệm covid-19 trước khi tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng
1555/SNV-CCVC 03-12-2021 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
143/TB-HĐTNN,TH 30-11-2021 Thông báo về chỉ tiêu thi; thu phí dự thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
140/TB-HĐTNN,TH 24-11-2021 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1490/SNV-CCVC 24-11-2021 Về việc bổ sung nội dung đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
1382/SNV-CCVC 02-11-2021 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
749/SNV-CCVC 28-06-2021 về việc thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng thạc sĩ chính sách công năm 2021
54/TB-HĐTD 31-05-2021 Thông báo về thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức năm 2021
348/SNV-CCVC 01-04-2021 Về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính, kế toán trưởng năm 2021
240/SNV-CCVC 05-03-2021 Về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021
178/SNV-CCVC 19-02-2021 Về việc thông báo tuyển sinh du học tại Belarus năm 2021
158/SNV-CCVC 09-02-2021 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trường học năm 2021
80/SNV-CCVC 21-01-2021 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021
35/SNV-CCVC 12-01-2021 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021
151/TB-HĐXTHGV 08-12-2020 Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; tiểu học hạng II năm 2020
1474/SNV-CCVC 04-12-2020 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
1470/SNV-CCVC 03-12-2020 Về việc thông báo chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) của Chính phủ Nhật Bản
1400/SNV-CCVC 17-11-2020 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2020; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
2228/QĐ-UBND 30-10-2020 Về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1250/SNV-CCVC 15-10-2020 Về việc thông báo chương trình học bổng thạc sĩ Fintech phát triển địa phương
1156/SNV-CCVC 28-09-2020 Về việc thông báo chương trình học bổng toàn phần CHEVENING của Chính phủ Anh năm 2020
900/SNV-CCVC 27-07-2020 Về việc triển khai đăng ký bồi dưỡng đối với công chức, viên chức làm công tác kế toán năm 2020
800/SNV-CCVC 01-07-2020 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020
627/SNV-CCVC 25-05-2020 Về việc tuyển sinh đi du học tại Liên Bang Nga năm 2020
436/SNV-CCVC 10-04-2020 Về việc nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2020
435/SNV-CCVC 10-04-2020 Về việc nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020
571/QĐ-UBND 06-04-2020 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
391/SNV-CCVC 03-04-2020 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020
22/SNV-CCVC 02-03-2020 Về việc báo cáo, thống kê chỉ số phát triển giới năm 2019
155/SNV-CCVC 18-02-2020 Về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2020
54/SNV-CCVC 15-01-2020 V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
1430/SNV-CCVC 31-12-2019 Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2020
98/HD-SNV 24-05-2019 Hướng dẫn Việc bổ nhiệm, xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
15/TB-HĐTNN 26-03-2019 Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo và thu phí dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
225/SNV-CCVC 11-03-2019 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
02/SNV-CCVC 03-01-2019 Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính; Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2018
1382/SNV-CCVC 25-12-2018 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
1317/SNV-CCVC 12-12-2018 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
58/TB-HĐTNN 06-12-2018 Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương
283/HD-SNV 29-11-2018 Hướng dẫn về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2018
71/TB-HĐTNN 20-11-2018 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
1203/SNV-CCVC 14-11-2018 Về việc đánh giá kết quả việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên
1042/SNV-CCVC 09-10-2018 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
1035/SNV-CCVC 05-10-2018 Về việc khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức chức năm 2018
854/SNV-CCVC 24-08-2018 Về việc thông báo chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
816/SNV-CCVC 15-08-2018 Về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức Chuyên viên chính năm 2018
128/HD-SNV 07-06-2018 Hướng dẫn về việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/HD-SNV 07-06-2018 Hướng dẫn về việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn