Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, thành phố năm 2019

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-SNV ngày 19/6/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, thành phố năm 2019 (Lớp thứ nhất);

Sáng ngày 26/6/2019, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, thành phố năm 2019 (Lớp thứ nhất), tham dự buổi Lễ khai giảng có bà Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, PGS.TS Phạm Quang Trình, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý thuộc Học viện Quản lý Giáo dục cùng toàn thể 83 công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bậc học Trung học cơ sở (THCS) thuộc huyện, thành phố Lạng Sơn;