Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị phổ biến Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ phụ nữ các xã, phường, thị trấn có đông tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020”; Sáng ngày 20/4/2018, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ phụ nữ các xã, phường, thị trấn có đông tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các thành viên Ban tổ chức Hội nghị, cùng gần 100 đại biểu là cán bộ phụ nữ các xã, phường, thị trấn có đông tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị đã nêu rõ mục tiêu của Hội nghị nhằm phổ biến Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, trang bị những kiến thức và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ phụ nữ các xã, phường, thị trấn làm công tác tôn giáo từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

Tại Hội nghị, ông Lăng Văn Thiết, Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ được cử làm báo cáo viên Hội nghị đã trực tiếp truyền đạt, phổ biến Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tới các đại biểu tham dự Hội nghị. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ gồm 06 chương, 25 Điều.

Hội nghị được tổ chức trong 01 buổi, qua Hội nghị giúp các học viên nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo Kế hoạch, Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức 01 Hội nghị phổ biến Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn có đông tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào buổi chiều cùng ngày 20/4/2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ