Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII

        Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/ĐUK, ngày 26/11/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, ngày 28/12/2018, Đảng ủy sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

(Đ/c Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc sở Nội vụ

 khai mạc Hội nghị)

 

(Các đảng viên trong Đảng bộ Sở Nội vụ học tập các Nghị quyết)

        Qua buổi học tập này, các đảng viên và quần chúng ưu tú trong Đảng bộ đã được học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, cụ thể:

       Các đảng viên trong Đảng bộ đã được làm rõ các quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, gồm:

        - Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

        - Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

       - Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

       Kết thúc Hội nghị này, các đảng viên trong Đảng bộ Sở Nội vụ đã nắm vững, hiểu rõ được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, từ đó có cơ sở để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa các Nghị quyết, các nội dung chỉ đạo thực hiện vào cuộc sống.

 

Hà Minh Thân

Đảng bộ Sở Nội vụ