Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác “Tu bổ tài liệu giấy” tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

      Tu bổ tài liệu lưu trữ là sửa chữa vật mang tin tài liệu để thông tin được bảo đảm an toàn trên vật mang tin và sử dụng có hiệu quả, lâu dài tài liệu.

     Các hình thức được sử dụng trong tu bổ tài liệu như: cắt dán, ngâm tẩm, bồi nền, ép màng mỏng tài liệu giấy.

     - Việc tu bổ tài liệu chỉ thực hiện đối với tài liệu lưu trữ lịch sử tài liệu có giá trị cao; không thực hiện đối với tài liệu hiện hành.

     - Theo thống kê tài liệu thuộc các Phông đang được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, có khoảng hơn 66.000 trang tài liệu cần phải tu bổ.

     - Theo đó, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch tu bổ số tài liệu này.

     - Kết quả thực hiện:

     + Từ năm 2014 đến năm 2018 đã tu bổ được 19.280 trang tài liệu;

     + Năm 2019 Chi cục tiếp tục thực hiện được khoảng 2.750 trang tài liệu;

     + Số tài liệu còn lại sẽ tiếp tục thục hiện tu bổ vào các năm tiếp theo. 

     Dưới đây là một số hình ảnh về công tác bồi nền tài liệu giấy tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ:

1c.jpg

 Bóc tách tài liệu làm ẩm trước khi bồi nền

2c.jpg

Viên chức thực hiện các khâu nghiệp vụ bồi nền tài liệu 

3c.jpg

Viên chức thực hiện các khâu nghiệp vụ bồi nền tài liệu

4c.jpg

 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ