Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
201/TB-SNV 31-07-2017 Thông báo số 201/TB-SNV ngày 31/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
901/QĐ-UBND 06-06-2016 Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
903/QĐ-UBND 06-06-2016 Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành p
743/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Xây dựng chính quyền; Văn thư - Lưu trữ; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
744/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
745/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1822/QĐ-UBND 07-10-2015 Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
1823/QĐ-UBND 07-10-2015 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa
1821/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 07-10-2015 Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
306/QĐ-UBND 17-03-2014 Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đã được công bố tại Quyết định số 181
1816/QĐ-UBND 23-09-2009 Quyết định 1816/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn