Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1322 /SNV-CCVTLT 18-12-2019 Thông báo về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
1124/SNV-CCVTLT 29-10-2019 Công văn về việc các cơ quan, tổ chức là đầu mối thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ
215/HD-SNV 15-10-2019 Hướng dẫn Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể; chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản doanh nghiệp nhà nước
217/SNV-CCVTLT 08-03-2019 Về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” giai đoạn 2011-2018
1376/SNV-CCVTLT 24-12-2018 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018
161/HD-SNV 06-07-2018 Hướng dẫn về việc xác định thành phần, khối lượng tài liệu; thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và nghiệm thu nghiệp vụ trong việc chỉnh lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan
102/HD-SNV 10-05-2018 Hướng dẫn lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
86/HD-SNV 24-04-2018 Hướng dẫn Về việc hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan